دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:

حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علیرضا رجب زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر هادی احتشامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چكيده…………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : كليات………………………………………………………………………………………………3

1-1 بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………4

1-2 اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………4

1-3 اهميت يا ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………….4

1-4 سولات و فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………….4

1-5 تعريف اصطلاحات و متغيرها ……………………………………………………………………………5

1-6 پيشينه تحقيق در ايران و جهان و مباني نظري ………………………………………………………5

1-6- 1پيشينه پژوهش در جهان …………………………………………………………………………….5

1-6-2پيشينه پژوهش در ايران ………………………………………………………………………………6

1-6-3 مباني نظري …………………………………………………………………………………………..6

1-7 روش كار تحقيق و موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………….7

فصل دوم : عقد كفالت در حقوق ايران …………………………………………………………………….8

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………….9

2-2 كليات …………………………………………………………………………………………………….10

2-3 اوصاف عقد كفالت ……………………………………………………………………………………..12

2-4 كفالت طلب و كفالت ملاقات ………………………………………………………………………….15

2-5 تفاوت كفالت با ضمان ………………………………………………………………………………….15

2-6 كفالت و وكالت ………………………………………………………………………………………….16

2-7 متعلق كفالت ……………………………………………………………………………………………16

2-8 كفالت به اعتبار زمان ……………………………………………………………………………………17

2-9 مقتضاي كفالت احضارمكفول می باشد يا پرداخت دين ؟ ……………………………………………….18

2-10 مواردي كه كفالت ممنوع می باشد ………………………………………………………………………19

2-11 ترامي و دور در كفالت …………………………………………………………………………………20

2-12 تسليم مكفول ………………………………………………………………………………………….22

2-13 كفالت قهري ……………………………………………………………………………………………22

2-14 سقوط تعهد كفيل ……………………………………………………………………………………..24

2-15 مواردي كه موجب سقوط تعهدات كفيل نيست ……………………………………………………27

2-16 رجوع كفيل به مكفول …………………………………………………………………………………28

فصل سوم: عقد كفالت در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس(پادشاهي بحرين وامارت متحده عربي)…30

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31

گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربي ……………………………………………..31

3-1-1 كليات ……………………………………………………………………………………………………31

3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32

3-1-3 تسليم مكفول ………………………………………………………………………………………….32

3-1-4 تزاحم ضمانت و كفالت ………………………………………………………………………………..33

3-1-5 كفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33

3-1-6 ترامي ضمانت ………………………………………………………………………………………….33

3-1-7 آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرين ………………………………………………………………………35

3-2-1 كليات …………………………………………………………………………………………………….35

3-2-2 اركان كفالت ……………………………………………………………………………………………..35

3-2-3 ارتباط بين كفيل و دائن ………………………………………………………………………………….36

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-4 ترامي كفالت …………………………………………………………………………………………….37

3-2-5 تعدد كفيل ………………………………………………………………………………………………..37

3-2-6 ارتباط بين كفيل و مديون ………………………………………………………………………………..37

فصل چهارم: بكارگيري از عقد كفالت براي اشتغال اتباع خارجي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس….38

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39

گفتار اول كليات …………………………………………………………………………………………………..39

4-1-1 سيستم كفالت براي اخذ ويزاي كار چيست و چه ماهيت حقوقي دارد ؟ …………………………39

4-1-2 تأثیر سيستم كفالت در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ………………………………………40

گفتار دوم كشور امارات متحده عربي ………………………………………………………………………….44

4-2-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي …………………………………………………………………..44

4-2-2 بررسي قانون كار كشور امارات متحده عربي …………………………………………………………44

4-2-3 شرايط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجي …………………………………………………………….46

4-2-4 موارد لغو مجوز كار توسط وزير كار در امارات متحده عربي …………………………………………..46

4-2-5 شرايط اخذ ويزاي كار در امارات متحده عربي …………………………………………………………47

4-2-6 تغيير شغل …………………………………………………………………………………………………48

4-2-7 قرارداد هاي استخدام …………………………………………………………………………………….48

4-2-8 در قانون كار دو نوع قرارداد هست ……………………………………………………………………48

4-2-9 اتمام ارتباط كاري ………………………………………………………………………………………….48

گفتار سوم كشور عربستان سعودي :………………………………………………………………………….48

4-3-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ……………………………………………………………………48

4-3-2 شرايط استخدام كارگران خارجي با در نظر داشتن قوانين كار كشور عربستان سعودي………………….50

4-3-3 مسئوليت هاي كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………….51

4-3-4 جديدترين اصلاحيه قانون كار عربستان سعودي و مسائل راجع به آن……………………………….52

گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

4-4-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ……………………………………………………………………55

4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجي در قطر ………………………………………………………………55

4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با در نظر داشتن قانون كار …………………………………………………….57

4-4-4 قوانين استخدام و ايمني در قطر ………………………………………………………………………..58

4-4-5 معيشت كارگر ……………………………………………………………………………………………..59

4-4-6 فقدان يا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بين المللي ……………………………………………………………………….62

گفتار پنجم كشور پادشاهي عمان : …………………………………………………………………………….63

4-5-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي …………………………………………………………………….63

4-5-2 شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور عمان ……………………………………………………………64

4-5-3 محدوديت هاي كارفرما …………………………………………………………………………………….65

4-5-4 موارد ذيل تنها با تصميم وزير كار و نيروي انساني صورت مي گيرد …………………………………..66

4-5-5 مفاد اين قانون در موارد ذيل اعمال نمي گردد …………………………………………………………..66

گفتار ششم كشور كويت : ………………………………………………………………………………………..67

4-6-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ………………………………………………………………………67

4-6-2شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور كويت ………………………………………………………………68

گفتار هفتم پادشاهي بحرين : ……………………………………………………………………………………..69

4-7-1 اطلاعات عمومي و آشنايي اجمالي ……………………………………………………………………….69

4-7-2 شرايط اشتغال اتباع خارجي در بحرين …………………………………………………………………….71

4-7-3 شرايط صدور كارت كار در بحرين …………………………………………………………………………….71

4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجي ………………………………………………………………………………72

4-7-5 قانون استخدام در بحرين 2010 ……………………………………………………………………………..72

فصل پنجم: بررسي اجمالي قانون كار كشور فرانسه و ايران در ارتباط با اتباع خارجي ………………………75

گفتار اول شرايط اشتغال اتباع خارجي در كشور فرانسه : ………………………………………………………76

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1-1 قوانين جديد مهاجرتي براي كارگران خارجي ……………………………………………………………….76

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

5-2-1 شرايط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

5-2-2 شرايط صدور پروانه كار ………………………………………………………………………………………..80

5-2-3 موارد معافيت از شرايط صدور پروانه كار …………………………………………………………………….81

5-2-4 موارد صدور ،تمديد و تجديد پروانه كار بدون نياز به نظر فني هيات فني اشتغال………………………..83

5-2-5 چگونگي تمديد ،تجديد ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجي ………………………………………………84

5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجي عبارتند از: ………………………………………………………86

فصل ششم : جمع بندي و نتايج پژوهش و پيشنهادات براي مطالعات آينده ……………………………………88

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

2-6 جمع بندي نتايج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

6-3 اشتغال اتباع خحارجي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ……………………………………………….91

6-4 پيشنهادات براي مطالعات آينده ………………………………………………………………………………….92

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

چکیده:

كفالت در حقوق ايران عقدي می باشد كه به موجب آن يكي از طرفين پیش روی طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند . كفالت به رضايت كفيل و مكفول له واقع مي گردد. ولي در مورد اينكه آيا رضايت و يا قبول مكفول هم در عقد شرط می باشد يا نه ، اختلاف نظر هست. عده اي از فقها بر سر اين موضوع كه كفالت با ايجاب از طرف كفيل و قبول از طرف مكفول له واقع مي گردد و مكفول در آن نقشي ندارد ادعاي اجماع كرده اند، بدون در نظر داشتن اين كه عده اي از بزرگان فقه اماميه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدني كمتر مورد بهره گیری قرارمي گيرد ولي ازنظرجزايي،يكي ازقرارهاي تاميني در آيين دادرسي كيفري می باشد كه قاضي براي دسترسي به متهم، به آن متمسك مي گردد و كفيل متعهد مي گردد كه در زمان مقتضي متهم را احضار كند در غير اينصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله می باشد.مطالعه اخير كوشيده می باشد مسئله كفالت را دركشورهاي امارت متحده عربي و بحرين بررسي كرده ومسئله بكارگيري اين عقدرا براي اشتغال كارگران مهاجردر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس توضیح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدني كشور امارات متحده عربي،عقد كفالت می باشد.عقد كفالت در حقوق اين كشورتا حدود زيادي شبيه به حقوق ايران می باشد. كفيل در حقوق اين كشور مانند حقوق ايران تعهد دراحضار مكفول دارد.با اين تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) پيش بيني نشده باشد ،دادگاه مي تواند كفيل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت گردد كه بنا به دلايل خاص كه پس از عقد ايجاد شده توانايي احضار مكفول را ندارد،دادگاه مي تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتي در صورتي كه وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) در عقد پيش بيني شده باشد اگر قاضي تشخيص دهد كه اين شرط عادلانه نبوده مي تواند بخشي يا تمام مبلغ پيش بيني شده در عقد را ببخشد . پرداخت دين مكفول تنها در صورتي می باشد كه در عقد به آن تصريح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول) با اين وجود براي كفيل اين تخيير از آغاز هست كه با احضار مكفول و يا پرداخت دين او به اين عقد خاتمه دهد.در صورتي كه در كفالت يا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت می باشد و مدعي كفالت بايد اداي سوگند ياد كند. كفالت در حقوق بحرين يك عقد متزلزل و قابل رجوع می باشد و براي كفيل مسئوليت زيادي به وجودنمي آورد .كفيل در بحرين تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرين براي انعقاد عقد كفالت فرد كفيل بايد داراي خانواده و ساكن در بحرين باشد. به نظر مي رسد اين عقد در اين كشور ماهيتي دارد كه نمي توان آنرا با حقوق ايران منطبق ساخت ويا اينكه حتي شبيه عقد ضمان معرفي كرد. اتباع خارجي براي كار در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس احتياج به كفيل دارند كه بنا به قوانين كشور ميزبان شرايط اين كفالت متفاوت می باشد ( در حالي كه در قوانين كار كشور فرانسه كه از نظام هاي حقوقي معتبر جهان می باشد چنين نهادي نظاره نمي گردد). مثلا در كشور امارات متحده عربي فرد جوياي كار قبل از ورود به كشور بايد توسط موسسه هايي كه از وزارت كار و امور اجتماعي مجوز دارند كفالت گردد.افراد جوياي كار عملا دراين كفالت نقشي ندارند و كارفرماها بايد براي اخذ ويزاي كار باتوجه به مليت آنها مبالغ مختلفي را به اين موسسه ها بپردازند،كه مسائل سياسي و مليتي در ميزان اين مبلغ تأثیر بسزايي را ايفا مي كند. در كشور عربستان كفيل كارجوي كارفرمايش نيز مي باشد و كارگر خارجي با شرايط بسيار سنگيني مي تواند كفيل خود را عوض كند، كارفرما نمي تواند به كارگرش اجازه دهد تا براي خود كار كند و كارگر نيز اجازه ندارد شخصا براي خودش كار كند.ساير كشورهاي عربي خليج تقريبا از نظام مشابهي بهره گیری مي كنند،كفيل ها كه اغلب همان كارفرمايان هستند، ميتوانند ويزاها را كنسل كنند و يا از دادن ويزاي خروج به كارگران ممانعت كنند. تعهد كفالت كاري براساس تعريف سازمان بين المللي كار،اسارت كاري (برده شدن)يا يك نوع كار اجباري می باشد.باتوجه به فشارهاي سازمان هاي بين المللي مثل ديده بان حقوق بشر و سازمان بين المللي كار، اين كشورها در جهت تغيير قوانين كار و همسو شدن آن با قواعد بين المللي هستند. كشور بحرين و كويت در اين راه پيش قدم شده و مبادرت به حذف سيستم كفالت كرده اند.

فصل اول: کلیات

1-1- اظهار مسأله

كفالت يكي از عقود مهم قانون مدني می باشد، و اين عقد تقريبا درمتون فقهي اكثر مذاهب اسلامي كه زيربناي قوانين كشورهاي اسلامي می باشد با اندك اختلافي هست.

يكي از مهمترين مسائل و مشكلات مهاجرت به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي كارجويان بيگانه بدست آوردن ويزاي استخدام در اين كشور هاست .براي بدست آوردن اين ويزا شخص كارجو بايد پروسه اي را طي كند كه اين پروسه در نوع خود با اخذ ويزا در بقيه كشورها متفاوت و متمايز می باشد.در اين پژوهش عقد كفالت در حقوق ايران و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و همچنين سيستم كفالت براي اخذ ويزاي كار با مطالعه ي قانون كار كشور هاي، امارات، قطر، كويت، عربستان، عمان و بحرين و شرايط كار اتباع خارجي در ايران بطور تطبيقي بررسي شده می باشد.

2-1- اهداف پژوهش

هدف اين تحقيق توضیح وتبيين صحيح قوانين کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و اظهار اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین مطالعه موانع و معضلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی می باشد.

3-1- اهمیت یا ضرورت موضوع

آثارمتعدد عقد كفالت و اختلافات موجود درمباني آن بررسي و مطالعه دقيق آن را اهميت مي بخشد.

با در نظر داشتن اين كه در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ايرانيان زيادي اقامت دارند وبتبع اشخاص زيادي علاقه مند به كار كردن در اين كشورها هستند به نظر مي رسد توضیح و تبيين قواعد حقوقي كار اتباع خارجي در اين كشورها ضروري باشد.

4-1- سوالات و فرضیه های پژوهش

1- سیستم كفالت كه براي اخذ ويزاي كار در كشورهاي عربي مورد بهره گیری قرار مي گيرد داراي چه ماهيت حقوقي می باشد؟

2- آيا سیستم حقوقي كفالت براي اخذ ويزاي كاركه در قانون اغلب كشورهاي عربي حوزه خليج فارس هست در نظام هاي حقوقي مترقي جهان هست؟

3- آيا براي اخذ ويزاي كار در كشورهاي مورد نظر بين اتباع كشورهاي مختلف تبعيض هست؟

فرضيه هاي ذيل براساس سوالات فوق تدوين شده می باشد:

1- به نظر مي رسد ماهيت حقوقي اين تعهد نوعي كفالت طلب و كفالت ملاقات می باشد. و كفيل وظيفه اي بجز جست و جو و راهنمايي كردن به مكان مكفول و ترتيب ملاقات مكفول له و مكفول ندارد.

2- باتوجه به بررسي هاي انجام شده به نظر مي رسد كه نهاد حقوقي كفالت از اتباع بيگانه براي اخذ ويزاي كار سابقه اي در قوانين كار فرانسه نداشته می باشد.

3- با در نظر داشتن بررسي انجام شده، اتباع كشورهاي عربي براتباع ساير كشورها جهت اخذ ويزاي كار اولويت دارند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***