فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل : سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل

با عنوان :  سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق(گرایش حقوق بین­ الملل)

موضوع:

سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل با تأکید بر تأثیر سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

چکیده. ی

مقدمه. 1

الف) اظهار مسأله. 1

ب)سؤالات پژوهش…. 2

ج)فرضیات پژوهش…. 2

د)پیشینه پژوهش.. 2

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هـ)روش پژوهش.. 3

و)سازمان­دهی پژوهش…. 3

بخش اول: مفاهيم اصلي، كليات و در آمدي بر سازو كار هاي بین­المللی مبارزه با فساد  4

فصل اول: مفاهيم اصلي و كليات… 5

مبحث اول: مفاهيم اصلي.. 5

گفتار اول: فساد و انواع آن.. 5

بند اول) تعریف فساد: 5

بند دوم) فساد خرد و فساد كلان.. 8

بند سوم) فساد در بخش خصوصي و فساد در بخش عمومي.. 12

الف) فساد در بخش خصوصی.. 12

ب) فساد در بخش عمومی.. 14

گفتار دوم: ساز و كارها و اسناد بين المللي.. 17

بند اول) اسناد بين المللي.. 18

الف) اسناد الزام آور. 18

ب) اسناد غير الزام آور يا توصیه­های بين المللي.. 21

بند دوم) سازمان­های بین المللی.. 22

الف) تأثیر سازمان­های بین­المللی در توسعه همكاري بين دولت ها 22

ب) تأثیر سازمان بین­المللی در نظارت بر حسن اجراي تعهدات بین­المللی دولت ها 24

گفتار سوم: حاكميت قانون و ارتباط آن با مبارزه با فساد. 25

گفتار چهارم: جرم سازمان یافته و ارتباط آن با فساد. 28

گفتار پنجم: پولشويي و ارتباط آن با فساد. 31

مبحث دوم:اهميت مبارزه با فساد در سطح بين الملل.. 36

گفتار اول: فساد به عنوان تهديدي عليه توسعه پایدار. 36

گفتار دوم: فساد به عنوان تهديدي بر ضد تجارت بین­المللی و رقابت سالم اقتصادي    39

گفتارسوم: فساد به عنوان تهديد عليه ارزشهاي حقوق بشري و مردم سالاري    41

گفتار چهارم)اهميت مبارزه با فساد در عصر جهاني شدن اقتصاد. 45

فصل دوم: درآمدي بر سازو كارهاي بین­المللی مبارزه با فساد. 48

مبحث اول: اسناد الزام آور يا غير الزم آور تدوين شده براي مبارزه با فساد  48

گفتار اول:اسناد سازمان ملل متحد.. 49

الف) اسناد غير الزام آور به ويژه قطع نامه هاي مجمع عمومي.. 49

ب) كنوانسيون ملل متحد بر ضد جرم سازمان يافته فراملي.. 50

ج) كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد. 52

گفتار دوم: اسناد اتحاديه اروپا و شوراي اروپا 53

گفتار سوم: اسناد تصويب شده در قاره آفريقا 56

گفتار چهارم: اسناد تصويب شده در قاره آمريكا 60

الف) كنوانسيون كشورهاي آمريكايي بر ضد فساد. 60

ب) ساير اسناد. 61

گفتار پنجم : اسناد تصويب شده در سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي    61

الف) توصيه نامه مبارزه با رشوه خواری… 61

ب) كنوانسيون ضد ارتشاء نسبت به مقامات خارجه. 62

ج- سایر اسناد. 63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار ششم:اسناد تصويب شده در منطقه آسيا و اقيانوسيه. 63

الف) اسناد سازمان آ سه آن.. 64

ب) اسناد اتحاديه عرب… 65

مبحث دوم: تأثیر برخي از سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد  65

گفتار اول: تأثیر صندوق بین­المللی پول و بانك جهاني.. 65

گفتار دوم: تأثیر سازمان امنيت و همكاري اروپا 67

گفتار سوم: تأثیر سازمان تجارت جهاني.. 68

بخش دوم: 71

تحليل و ارزيابي عملكرد سازمان­های ي بین­المللی و منطقه­ای در مبارزه با فساد  71

فصل اول:توسعه همكاريهاي بين المللي در چهارچوب سازمان­های بین­المللی و منطقه اي براي مبارزه با فساد. 74

مبحث اول: تأمين كمك هاي كارشناسي براي كشورهاي متقاضي.. 75

مبحث دوم :تسهيل همكاري بین­المللی در تعقيب كيفري مصاديق فساد  77

مبحث سوم: تسهيل همكاري هاي بین­المللی در بازيابي و بازستاني عوايد ناشي از فساد  80

مبحث چهارم: همكاري در زمينه پيشگيري از فساد و تأثیر سازمان­های بين المللي   84

فصل دوم: تأثیر نظارتي سازمان­های بین­المللی و منطقه اي… 87

مبحث اول: تأثیر نظارتي سازمان ملل­متحد و كنفرانس دولت­هاي عضو كنوانسيون­هاي مربوطه در اين سازمان.. 87

گفتار اول: تأثیر كنفرانس دولت­های عضو كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد در نظارت بر حسن اجراي تعهدات دولت ها 88

گفتار دوم: تأثیر نظارتي كنفرانس دولت­های عضو كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با جرم سازمان يافته فراملي.. 92

گفتار سوم: تأثیر نظارتي ساير اركان سازمان ملل متحد.. 92

مبحث دوم: كيفيت نظارت شوراي اروپا بر اجراي تعهدات دولت­های عضو  94

گفتار اول) گروه دولت ها براي مبارزه با فساد يا گركو و تأثیر نظارتي آن   94

گفتار دوم) تأثیر نظارتي كميته وزرا و ساير اركان شوراي اروپا 95

مبحث سوم( تأثیر نظارتي ساير سازمان­های بين المللي.. 96

گفتار اول) چگونگي نظارت اتحاديه اروپا در تعهدات كشورها براي مبارزه با فساد  96

گفتار دوم) چگونگي نظارت سازمان توسعه و همكاري اقتصادي بر عملكرد كشورهاي عضو در مبارزه با فساد. 98

گفتار سوم) عدم توسعه تأثیر نظارتي در سطح سازمان­های منطقه­ای در آفريقا،آسيا، آمريكاي لاتين.. 99

نتيجه گيري و پيشنهادهات… 102

پیشنهادات… 105

منابع و ماخذ.. 106

1-فارسی.. 106

2-لاتین.. 110

3-تارنماهای اینترنتی.. 111

چکیده:

فساد مالی­، اداری به علت های مختلف یکی از دغدغه­های اصلی و نگرانی­های مشترک در میان کشورهای مختلف جهان به­ویژه در عصر جهانی­شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می­رود. شفافیت و حکم­رانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیان­های اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصت­ها برای توسعه پایدار می­گردد. از این­رو سازمان­های بین­المللی از سازمان­های جهانی مانند سازمان ملل­متحد، بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، سازمان تجارت جهانی گرفته تا سازمان­های منطقه­ای به حوِزه شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، همه و همه یکی از عرصه­های مهم فعالیت خود را به مبارز با فساد اختصاص داده­اند. فعالیت این سازمان­ها گاه به تشکیل نهادهای نظارتی خاص مانند گرکو در شورای اروپا انجامیده می باشد. گاه به تدوین اسناد مهم الزام­آور و غیرالزام­آور در ارتباط با جنبه­های مختلف پیشگیری و مبارزه با فساد منتهی شده می باشد. همکاری کشورها در مواردی همچون بازستانی اموال و عواید ناشی از جرم و تقویت ساختارهای حقوقی و فنی، مبارزه با فساد با تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرم سازمان­یافته فراملی و کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد و در سایه فعالیت کنفرانس دولت­های عضو این کنوانسیون­ها رو به توسعه نهاده می باشد با این همه چنان­چه در پایان­نامه حاضر مطالعه خواهد گردید تعهدات کشورها برای مبارزه با فساد در همه نواحی گوناگون جهان از سازوکارهای مناسب نظارتی برخوردار نیست. این پایان­نامه می­کوشد به امنیت و ابعاد مختلف تأثیر سازمان­های بین­المللی در مبارزه با فساد پرداخته و تصویر جامعی از فعالیت، اهداف و دستاوردهای این سازمان­ها در زمینه مذبور به دست دهد.

کلید واژگان: فساد مالی اداری، کنوانسیون ملل­متحد بر ضد فساد، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان­های بین­المللی، اسناد بین­المللی مبارزه با فساد.

مقدمه

الف) اظهار مسأله

فساد مالي – اداري به معناي سوء بهره گیری شخصي از موقعيت و منصبي می باشد كه در بخش عمومي يا خصوصي اقتصاد به او محول گرديده و به عبارت ديگر، فساد هر نوع رفتاري را گويند كه با سوء بهره گیری از اعتماد و خروج از بي طرفي يا نقض اصل وفاداري توسط اشخاص كه در بحث خصوصي يا بخشي عمومي فعاليت دارند همراه می باشد و هدف از آن، جلب منافع ناحق و نامشروع براي مرتكب يا اشخاص ثالث مي باشد. فساد مستقيماً به حاكميت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادي به ويژه توسعه پايدار لطمه وارد می­آورد نابرابري اجتماعي را تشديد كرده و سبب توليد ثروتهاي بادآورده و كاهش سرمايه گذاري در بخشهاي توليد اقتصاد مي­گردد. از آنجا كه امروزه اقتصاد جهاني پيش از پيش فعال درآمده، ديگر نمي توان با معضلات مشترك اقتصادي مانند فساد مالي –اداري صرفا در سطح ملي مبارزه كرد از همين لحاظ می باشد كه در حال حاضر سازمان­های متعدد بین­المللی و منطقه­ای از قبيل بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، شوراي اروپا، اتحاديه آفريقا، سازمان كشورهاي آمريكايي و صدها سازمان بین­المللی و منطقه­ای ديگر به امر مبارزه با فساد به عنوان يكي از الويت هاي اصل خود مي نگرد و سازمان ملل متحد در اين باره در چهارچوب كنوانسيون هاي الزام آور و اسناد غير الزام آور و نيز در چهار چوب نهادها و كنفرانس­هاي تخصصي توجه ويژه اي نشان داده می باشد. اما موضوعي كه نياز به تحقيق درمورد آن احساس می­گردد اين می باشد كه سازمان­های بين­المللي و منطقه­ای عملاً از چه سازو كارهايي براي تقويت همكاري بین­المللی كشورها در جهت مبارزه با فساد بهره مي برند و نقاط قوت و ضعف اين سازو كارها كدام می باشد و كداميك از آن­ها در اقدام موفق بوده می باشد. و با در نظر داشتن عضويت ايران در كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد اهميت اين موضوع كاملاً محسوس و مشهود می باشد.

ب)سؤالات پژوهش

سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد چه فعالیت­هایی را انجام می­دهند و کارکرد آن­ها در این زمینه چیست؟

سؤالات فرعی

1-در قاره­های مختلف چه سازمان­هایی در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند و کارآیی آن­ها در چه سطح می باشد؟

2-در قاره اروپا سازوکار مبارزه با فساد به چه شکل می­باشد؟

ج)فرضیات پژوهش

1- گروه دولت ها براي مبارزه با فساد (گركو GRECO) كه يكي از اركان فرعي شوراي اروپا محسوب می­گردد، از موفق ترين سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای در عرصه مبارزه با فساد محسوب می­گردد و جا دارد تجارب مورد بهره گیری ساير سازمان­های منطقه­ای نيز قرار گيرد .

2- براي اينكه كنفرانس دولت­های عضو كنوانسيون ملل متحد بر ضد فساد در نظارت بر طریقه تعهدات كشورها در چهار چوب اين كنوانسيون موفق تر اقدام كنند لازم می باشد اختيارات بيشتري به آن داده گردد تا از طريق بازديدهاي دوره­ای از كشورها و تهيه گزارش­های كارشناسي و ارائه توصیه­های مناسب به بهبود وضعيت مبارزه با فساد در كشورهاي عضو ياري رساند.

د) پیشینه پژوهش

در سالهاي اخير پژوهشی­های چندي در خصوص ابعاد مختلف بحث مبارزه با فساد به دست صاحب نظران تدوين گرديده ليكن غیر از چند مورد نوشته مختصر يا مقالات كه فقط به قسمتي از موضوع پرداخته­اند، اثر جامعي در ارتباط با مطالعه نحوه عملكرد مهم ترين سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای در عصر مبارزه با فساد تدوين نشده می باشد. در حالي كه در اين پایان­نامه سعي خواهد گردید بيشتر و بهتر به عملكرد يكايك سازمان های بین­المللی و منطقه­ای در امر مبارزه با فساد توجه گردد و مثلاً بررسي گردد اين سازمان­ها چگونه از مشكلات كشورها در امر مبارزه با فساد اطلاع حاصل مي كنند، چه نقشه اي در تبادل كمك و همكاري در كشورها دارند از چه طريقي مي توانند كشورها را براي اصلاح قوانين و رويه خود در راستاي پيشگيري و سركوب پديده فساد تشويق و ترغيب نمايند.

هـ) روش پژوهش

روش پژوهش در این پژوهش کتابخانه­ای می باشد و این پژوهش با بهره گیری از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی موجود و قابل دسترس و فیش­برداری و نگارش و تحلیل انجام خواهد گردید. همچنین به وسیله جستجو و مراجعه به پایگاه­های اینترنتی، اطلاعات مورد نیاز استخراج خواهد گردید و سپس با یک روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات بدست آمده پردازش مي­گردد.

و)سازمان­دهی پژوهش

این پژوهش مشتمل بر دو بخش می­باشد که هر بخش نیز در بردارنده دو فصل می­باشد. در بخش اول کلیات بحث مربوط به فساد یعنی تعریف، آسیب ها … مورد مطالعه قرار می­گیرد. در فصل دیگر بخش اول نیز به اسناد مصوب سازمان­های بین­المللی و منطقه­ای مورد مطالعه قرار می­گیرد و کوشش می­گردد کوشش نهادهای درگیر با مبارزه با فساد مورد مطالعه قرار گیرد. در بخش دوم این پژوهش به کارکردهای این نهادها در ایجاد بستر مناسب برای مبارزه با فساد در جامعه جهانی و نواحی گوناگون و شیوه های ایجاد همکاری بین کشورها پرداخته خواهد گردید و همچنین جایگاه نظارتی این نهاد مورد مطالعه قرار می­گیرد و در انتها نیز نتایج مباحث مطروحه مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

تعداد صفحه :127

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***