دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق : تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

با عنوان : تحلیل و مطالعه عناصر متشکله جرم آدم ربایی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش (M.A)

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پروژه :

تحلیل و مطالعه عناصر متشکله جرم آدم ربایی

توقیف غیرقانونی و جرایم مشابه در حقوق ایران

استاد راهنما:

آقای دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

آقای دکتر بهنام یوسفیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه

الف) اظهار موضوع

ب) سوالات پژوهش

پ) فرضیه های پژوهش

ت) اهداف و کاربردهای پژوهش

ث) روش پژوهش

ج) معرفی پلان و ساختار پژوهش

·        بخش نخست:ماهیت و سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربائی و جرائم مشابه

·        فصل نخست: ماهیت و سابقه جرم انگاری و جرائم مشابه

مبحث اول: ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول:ماهیت ادم ربایی

بنداول: تعریف لغوی          

بند دوم ) تعریف اصطلاحی          

بند سوم ) حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی        

گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه              

بند اول ) توقیف غیر قانونی

بند دوم ) قاچاق بشر            

بند سوم )اخفا مجرم و اموات

بند چهارم)ربودن اعضای بشر

بند پنجم )گروگان گیری

مبحث دوم ) سابقه جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه

گفتار اول ) جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه قبل از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304

بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335

بند سوم ) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، مصوب 18/12/1353

گفتار دوم ) جرم انگاری و آدم ربایی و جرائم مشابه بعد از انقلاب

بند اول ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)مصوب 1362    

بند دوم ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده1375 )

·        فصل دوم ) ارکان آدم ربائی وجرائم مشابه

مبحث اول ) رکن مادی

گفتار اول) رفتار مجرمانه

بند اول ) رفتار مثبت مادی

بند دوم )تعریف حقوقی عنصر رفتار

الف: تعریف عنصر ربایش

ب: تعریف عنصر توقیف غیر قانونی

پ:تعریف عنصر قاچاق

ت:تعریف عنصر اخفا

ث:تعریف عنصر گروگانگیری

گفتاردوم:شرایط و او ضاع احوال فیزیکی

بند اول:وجود بشر

بند دوم :بهره گیری از عنف تهدید و حیله(عدم رضایت بزه دیده)

بند سوم:خصوصیات بزه دیده

الف:سن بزه دیده

ب:جنسیت بزه دیده

پ:تعداد بزه دیده گان

ت:آسیب دیدگی بزه دیده

بند چهارم :وسیله ارتکاب جرم

بندپنجم:نتیجه مجرمانه

مبحث دوم :رکن معنوی

گفتار اول:قصد مجرمانه عام

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گفتار دوم:قصد مجرمانه خاص

گفتار سوم:انگیزه مجرمانه

§        بخش دوم: واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرائم مشابه

§        فصل نخست :واکنش کیفری سرکوبگر

مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات ساده آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار دوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه

بند اول:کیفیات عام تشدید مجازات

الف:تعدد جرم

ب:تکرار جرم

کیفیات خاص تشدید مجازات

الف: کیفیات نوعی تشدید مجازات

ب:کیفیات شخصی تشدید مجازات

گفتار سوم:مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم

بند اول:مجازات شروع به جرم

بند دوم: مجازات همکاری در جرم

الف: مجازات معاونت در جرم

ب: مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم: مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه

گفتار اول:مجازات تبعی

گفتار دوم:مجازات تکمیلی

§        فصل دوم:واکنش کیفری ارفاقی

مبحث اول:معافیت و تخفیف مجازات

گفتار اول:معافیت از مجازات

بند اول :معاذیر قانونی معاف کننده

بند دوم :عفو مجرم

گفتار دوم :تخفیف مجازات

بند اول:کیفیات مخففه قانونی

بند دوم: کیفیات مخففه قضایی

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات یا ازادی مشروط

بند اول: تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات

بند دوم : آزادی مشروط

·  نتیجه گیری

·  پیشنهادات

·  منابع

·  چکیده انگلیسی

1

1

2

2

2

2

3

4

 

5

6

6

6

7

8

10

11

13

13

15

22

24

24

24

25

 

26

32

32

33

34

34

34

34

36

38

40

40

46

47

48

48

49

49

49

50

51

51

52

52

53

54

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

56

57

58

59

61

62

62

63

63

66

68

68

72

73

73

76

77

78

81

81

83

85

85

85

85

85

87

88

88

91

91

94

96

97

98

103

چکیده

آدم ربایی و جرایم مشابه از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشتر از آن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه گردد، بیشتر شخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می گردد، اما کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و مطالعه قرار گرفته می باشد.

هدف این مطالعه علاوه بر مطالعه عناصر عمومی و اختصاصی این جرایم مطالعه ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با در نظر داشتن قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.

نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق بشر جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن نظاره می گردد که خود می تواند موجبات سوء بهره گیری مجرمین حرفه ای گردد. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته می باشد. لذا در این مطالعه با تصریح به کاستی های قانون فوق کوشش در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده می باشد.

واژگان کلیدی : آدم ربایی، مخفی کردن دیگری، توقیف غیر قانونی، سلب آزادی تن دیگری، ربودن طفل.

مقدمه:

الف) اظهار موضوع :

اهتمام و تکریم به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن غیر از در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها مانند قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته می باشد . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم می باشد .

توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش بشر تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفر شناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیز همیشگی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی زیرا توقیف و حبس غیر قانونی و نیز مخفی کردن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیز اظهار خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال می باشد .

نگارنده در این رساله به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته می باشد . براساس فرضیات پژوهش در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد . در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که در این صورت از علل مشدده مجازات می باشد .

دراین باب محدوده ی مطالعه و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به مطالعه ديدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد گردید.

از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق بشر و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی هست و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده می باشد می توان موارد یاد شده را از مسائل ابهامی این باب شمرد که کوشش در روشن کردن آن در این مجال آرمان نگارنده می باشد .

این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش بشر به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی می باشد که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

ب)سوالات پژوهش :

  1. ماهیت آدم ربایی نسبت به سایر جرایم مرتبط و مشابه چیست ؟
  2. در حقوق کیفری ایران با در نظر داشتن وجود چند قانون و ماده قانونی در زمینه جرم آدم ربایی کدام یک قابلیت اعمال و استناد در احکام دادگاه ها را دارا هستند ؟
  3. آیا در حقوق اسلام در برابر جرم آدم ربایی و جرایم مشابه حکمی هست ؟

پ)فرضیه های پژوهش :

  1. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن آدم ربایی گفته می گردد .
  2. عنصر قانونی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران مواد 621 و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی می باشد .
  3. در فقه امامیه همواره در برابر جرایمی که با ربایش بشر ارتباط دارند احکام سنگین در باب تعزیرات وارد شده می باشد که افساد فی الارض مانند ی آنان قلمداد می گردد .

ت) اهداف وکاربردهای پژوهش :

بهروران اصلی این نوشتار در وهله ی اول قانونگذار به مقصود تدوین قوانین جامع و کامل برای شناسایی و ارائه ی تضمینات مناسب مرتبط با ماهیت آدم ربایی و جرایم مرتبط ، ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب برای کنترل آن و جلوگیری از سوءاستفاده ازبرخی سودجویان از سکوت قانون و در مراحل بعد قوه قضائیه و محاکم جهت دقت در عملکرد خویش نسبت به صلاحیت ها و متضررین و بزه دیدگان از اعمال ربایش و قاچاق بشر و اعضای وی و اختفاء آن ، جهت احقاق حقوق شهروندان در مواردی که مورد اقدام به ارتکاب فعل مذکور می نمایند .همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جرم شناسی و حقوق کیفری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که در خصوص موضوع حاضر اقدام به پژوهش و مطالعه می نمایند .

پرونده های بیشماری در زمینه آدم ربایی و قاچاق بشر و اعضای وی امروزه در محاکم دادگستری مورد دادرسی قرار دارند و این در کنار تشکیل سازمانهای مجرمانه و باند های تبهکاری در سطح بین المللی برای فروش بشر و اعضای او بر اهمیت موضوع حاضر می افزاید . لذا تبیین این مسئله و اینکه بر اساس چه یافته هایی از علوم جنایی می توان با این نهاد مجرمانه مبارزه نمود ، مبین انگیزه ی نگارنده در جهت اثبات منطقی موضوع می باشد .

مهمترین هدفی که این پژوهش مبتنی بر آن می باشد مطالعه ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه میباشد که درلوای آن مهمترین مسائل و موضوعات قانونی – فقهی مد نظر قرار خواهد گرفت .

هدف کلی این مطالعه رفع تشابهات میان جرایم متفاوت در این باب و معضلات موجود درجامعه حقوق و مراکز دادگستری می باشد .

ث)روش پژوهش :

در این پژوهش کوشش شده تا با مراجعه ی مستقیم به محاکم دادگستری و نیز بهره گیری از نظرات علمای مختلفی از حقوقدانان کیفری ، جرم شناسان و فقهای معظم نظرات جامعی از آنها اظهار گردد و سپس با در نظر داشتن عمومات مسلم کیفری در این زمینه با بهره گیری از کتب مرجع و نیز نظرات اخیر کیفرشناسان به یک جمع بندی جامع در این خصوص برسیم . جامعیت و پرهیز از اظهار حواشی و پرداخت به موضوع به صورت تخصصی از امتیازات این رساله به شمار می رود .       

از دیدگاه تئوریک رساله ی مذکور تحقیقی نظری و کاربردی به شمار می رود :

در جنبه نظری : در مقام تبیین قوانین و مقررات و منابع موجود در باب انواع تضمینات حقوقی و کیفری و اشکال آن و به تبع مسئولیت های ناشی از آن و نیز تصریح در خصوص مبانی فقهی در این باب در حوزه ی حقوق اسلام هستیم و در جنبه ی کاربردی و تحلیلی : به اظهار نقایص و اشکالات موجود در نظام کیفری اعم از ابهامات قانونی و خلاء های موجود در باب آدم ربایی و جرایم مشابه به خصوص قاچاق بشر و طرفداری های کیفری در حوزه ی حقوق داخلی سپس تحلیل مبانی قانونی – فقهی آن و اظهار راهکارها جهت نیل به این مقصود می باشیم.

روش توصیفی: دراین روش از کتب، پایانامه ها و دسته بندی آنها با نکات منفی ومثبت بهره گیری خواهدشد. شایان ذکر می باشد که علیرغم مراتب مذکور در خصوص قاچاق بشر ، مخفی کردن جسد به شدت کمبود منابع احساس میشود.

روش تحلیلی: دراین روش از نکات مثبت اطلاعات بدست آمده بهره گیری نموده و نکات منفی را کنار       می گذاریم.روش گردآوری اطلاعات و داده ها ,اسناد نوشتاری می باشد.

ج)معرفی پلان و ساختار پژوهش

این پژوهش در دو بخش تنظیم و نگارش یافته در بخش نخست در خصوص ماهیت سابقه جرم انگاری و آدم ربایی و جرایم مشابه بحث شده می باشد.

در گفتاراول به تعاریف لغوی و اصطلاحی پرداخته و سپس در خصوص جرم انگاری از قانون 1304 و قوانین پس از ان با نگاهی گذرا به قانون 1335 و نگاهی عمیق در قانون تشدید سال 1353 وبا تعاریفی از جرائم موضوع بحث به شرایط و اوضاع احوال فیزیکی موثر در جرائم پرداخته شده و در بخش دوم واکنش کیفری نسبت به جرایم فوق مورد مطالعه قرار گرفته می باشد در باب تشدید مجازات عوامل تشدید مجازات البته با نگاهی تطبیقی با قوانین ما قبل و حتی قانون سال 92 با 70 پرداختیم ودر نهایت به بحث کیفیات مخففه جرم و اینکه آیا نهاد تعلیق نسبت به این جرائم مجری می باشد یا خیر و پیشنهادهایی نیز با قلم قاصر خود آورده که امید می باشد مورد قبول خواننده محترم واقع گردد.

تعداد صفحه :112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***