منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته حقوق : قاچاق انسان در حقوق ايران و پروتكل الحاقي به كنوانسيون پالرمو

با عنوان : قاچاق بشر در حقوق ايران و پروتكل الحاقي به كنوانسيون پالرمو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده حقوق

 پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق

گرايش: جزا و جرم‌شناسي

 موضوع:

قاچاق بشر در حقوق ايران و پروتكل الحاقي به كنوانسيون پالرمو

 استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر بهنام يوسفيان شوره‌دلي

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر محمود مجيدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

اظهار مسئله. 2

سوالات پژوهش. 3

فرضیه های پژوهش. 3

ضرورت و اهداف پژوهش. 4

روش پژوهش. 5

سازمان دهی پژوهش. 5

بخش اول:قاچاق بشر،خصایص جرم شناختی و جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با این جرم

فصل اول: قاچاق بشر و مفاهیم مرتبط با آن. 7

مبحث اول: تعریف قاچاق بشر و خصایص آن. 7

گفتار اول: تعریف قاچاق بشر. 7

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق بشر. 10

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم. 11

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق بشر. 12

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق بشر. 13

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط یا مشابه با قاچاق بشر. 16

گفتار اول: مقایسه قاچاق بشر و قاچاق مهاجرین.. 17

گفتار دوم: مقایسه قاچاق بشر و جرم به بردگی گرفتن یا فروش برده 20

گفتار سوم: مقایسه قاچاق بشر و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته. 23

فصل دوم: خصایص جرم شناختی قاچاق بشر. 27

مبحث اول: خصایص مربوط به جنبه سازمان یافته و فراملی جرم. 27

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص… 28

گفتار دوم: وجود حلقه های بزه کاری قاچاق بشر در بیش از یک کشور. 32

مبحث دوم: خصایص مربوط به بزه دیده 34

گفتار اول: خاموش بودن و ضعیف بودن بزه دیده به عنوان عامل دشواری کشف جرم. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: جایگاه پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق بشر. 38

مبحث اول: اقدامات بین المللی انجام شده پیش از تصویب پروتکل قاچاق بشر. 38

گفتار اول: کنوانسیون ها و اسناد مربوط به برده داری، تجارت برده و عناوین مشابه. 39

گفتار دوم: اعلامیه ها و کنوانسیون های دیگر مرتبط با بحث قاچاق بشر. 41

میحث دوم: چگونگی شکل گیری پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و محتویات پروتکل. 49

گفتار اول: چگونگی شکل گیری، تدوین متن و امضاء پروتکل و طریقه تصویب آن تا به امروز. 50

گفتار دوم: محتوای پروتکل در یک نگاه کلی.. 52

بخش دوم:قواعد ماهوی و شکلی ناظر بر تعقیب کیفری بزه قاچاق بشر و حقوق بزه دیدگان این جرم

فصل اول: قواعد ماهوی مربوط به بزه قاچاق بشر. 57

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرم. 57

گفتار اول: عنصر قانونی.. 58

الف ) عنصر قانونی جرم قاچاق بشر. 58

ب) عنصر قانونی جرایم در حکم قاچاق بشر. 60

ج) مواد اختصاص یافته به تعریف جرم قاچاق بشر و جرایم ملحق به آن در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو  61

گفتار دوم: عنصر مادی جرم. 63

الف) رفتارهای مصداق اقدام مجرمانه در جرم قاچاق بشر. 63

ب) شرایط مادی لازم برای تحقق جرم. 66

1- تاثیر رضایت یا عدم رضایت بزه دیده 67

2- وسایل مورد بهره گیری در ارتکاب جرم. 69

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر. 72

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم. 74

الف) علم مجرمانه. 74

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق بشر. 75

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه. 76

مبحث دوم: سایر قواعد ماهوی مربوط به تعقیب جرم قاچاق بشر. 78

گفتار اول: مجازات های اصلی.. 79

الف) الزامات مندرج در پروتکل الحاقی راجع به مجازات اشخاص حقیقی و یا حقوقی.. 79

ب) مجازاتهای اصلی مقرر در حقوق ایران. 80

گفتار دوم : مجازات های تکمیلی و ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه. 80

الف ) مجازاتهای تکمیلی و تبعی.. 82

ب ) ضبط و مصادره اموال و عواید مجرمانه در بزه قاچاق بشر. 83

فصل دوم: قواعد شکلی مربوط به تعقیب بزه قاچاق بشر و حقوق بزه دیدگان این جرم. 86

مبحث اول: قواعد شکلی مربوط به تعقیب جرم قاچاق بشر. 86

گفتار اول: عدم ضرورت شکایت شاکی خصوصی.. 87

گفتار دوم: امکان بهره گیری از فنون و شیوه های مخصوص و فوق العاده در پژوهش و تحصیل ادله جرم. 88

گفتار سوم: ضبط و توقیف اموال متهمین در طی رسیدگی کیفری به جرم قاچاق بشر. 90

گفتار چهارم: طرفداری از شهود و مطلعین در جرم قاچاق بشر. 91

مبحث دوم: حقوق بزه دیدگان و طرفداری از آنها در جرم قاچاق بشر. 97

گفتار اول: حق بزه دیده مبنی بر دخالت موثر در فرآیند کیفری.. 97

گفتار دوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت غرامت و جبران خسارت.. 99

گفتار سوم: حق بزه دیده مبنی بر دریافت اجازه اقامت در کشور میزبان و یا دریافت مساعدت برای بازگشتن به وطن خود  102

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 111

پيوست.. 115

منابع و مآخذ. 124

چکیده

در حال حاضر به علت رشد و توسعه روز افزون پدیده قاچاق بشر، این پدیده چه در داخل کشورها به موجب قوانین داخلی و چه در سطح بین المللی بر طبق کنوانسیون های مربوطه، به عنوان یک جرم مهم تلقی شده می باشد. مانند، در سطح سازمان ملل متحد، پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمان یافته فراملی  ( کنوانسیون پالرمو ) از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. به موجب مقررات پروتکل، علاوه بر اینکه کشورها به جرم انگاری قاچاق بشر متعهد و ملزم شده اند، جرایم موضوع پروتکل در حکم جرایم موضوع کنوانسیون پالرمو شناخته شده و لذا ضمانت اجراهای مربوط به جرایم سازمان یافته و سایر جرایم موضوع کنوانسیون از قبیل مسئولیت اشخاص حقوقی، ضبط و مصادره اموال و عواید ناشی از جرم و الزام به در نظر گرفتن مجازاتهای متناسب که به حد کافی بازدارندگی داشته باشند، شامل قاچاق بشر نیز می گردد. به علاوه، مقررات پروتکل الزامات خاصی را برای همکاری دولتها در جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق بشر و طرفداری از بزه دیدگان این جرم مخصوصاً در بازگشتن توأم با امنیت بزه دیدگان به کشورهای مبدأ و جبران خسارت از آنها در نظر گرفته اند. در کشور ما از سال 1383 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق بشر، قانون گذار، اکثراً ( و حتی صرفاً ) به جرم انگاری این پدیده پرداخته که از نقاط قوت آن، پیش بینی جزای نقدی به میزان دو برابر اموال و عواید مجرمانه می باشد، لیکن چنانچه جرم قاچاق بشر مشمول عناوین مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد، به مجازات مقرر در سایر عناوین محکوم می گردد که با قاعده تعدد معنوی جرم مغایرت دارد و ممکن می باشد موجب عدم صدور حکم جزای نقدی گردد. در هر حال این امکان می باشد که عواید مجرمانه ناشی از قاچاق بشر بر اثر انطباق موضوع با مواد قانونی دیگری که فاقد مجازات مالی باشند در اقدام برای بزهکاران باقی بماند در حالی که برای سرکوب این جرم که با انگیزه های مالی انجام می شود، محروم سازی مجرمین از عواید مجرمانه بایستی قطعیت داشته باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق بشر نیز ابهاماتی نظاره می گردد که در پایان نامه به آنها مفصلاً پرداخته شده می باشد. به سبب ماهیت فراملی این جرم، هیچ کشوری به تنهایی در مبارزه با جرم مذکور نمی تواند توفیق چندانی داشته باشد و از این رو پیشنهاد این می باشد که کشور ایران هر چه سریعتر به پروتکل پالرمو در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ملحق گردد.

 کلید واژه: قاچاق بشر، کنوانسیون پالرمو، جرم سازمان یافته، طرفداری از بزه دیده

مقدمه

تحولات جهان معاصر که از یک سو به تحکیم و توسعه ارزشهای مشترک میان تمامی جوامع بشری منتهی شده، دیوار مرزهای ملی را کوتاه تر و فرهنگ ها را به هم نزدیک ساخته می باشد و از سویی دیگر نیازها و آرمان ها و نگرانی های مشترکی را برای بشر پدید آورده می باشد، مانند نگرانی های بشریت در قرن حاضر، جرایم سازمان یافته فراملی می باشد که این دسته از جرایم امنیت ملت ها، دولت ها و به گونه کلی بشریت را تهدید می کند. مانند جرایم سازمان یافته فراملی می توان به جرم قاچاق بشر تصریح نمود که از ابتدای دهه 1990 میلادی این پدیده شوم ابعاد وسیعی پیدا کرده می باشد.

با عنایت به اینکه قاچاق بشر، به گونه مستقیم به کرامت انسانی لطمه می زند و از سوی دیگر کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را تهدید می کند، رسیدگی و در نظر داشتن این جرم را نسبت به دیگر جرایم از اهمیت خاصی برخوردار نموده می باشد تا جایی که اراده ای بین المللی را در جهت مبارزه جدی تر با این پدیده شوم به وجود آورده می باشد. کشور ما نیز از این معضل جهانی مستثنی نبوده و به ویژه به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و هم چنین وجود تفاوت های فرهنگی و اجتماعی فاحش با کشور های همسایه خود، باعث گردیده که بیشتر در معرض این جرم قرار گیرد.

الف) اظهار مسئله

تحولات نوینی که در عصر حاضر در روابط جهانی و منطقه ای پدیدار شده، مرزهای محدود جغرافیایی را در نوردیده و زمینه بروز جرایمی را که در قالب شبکه های هدفمند و برنامه ریزی شده فعالیت دارند بیش از گذشته هموار ساخته می باشد. تسهیل و تسریع ارتباطات، دسترسی به تجهیزات و وسایل مدرن، گسترش روابط مجازی رایانه ای ( اینترنتی و…. ) سیر ناموزون مهاجرت و بالاخره تبعیض ها و بی عدالتی ها و فقدان توسعه فراگیر و همه جانبه در کشورها و به تبع آن معضلات فراوان سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان معاصر و بسیاری مسائل دیگر، به تکثیر و توسعه بعضی از انواع جدید جرایم مانند قاچاق بشر در گستره منطقه ای و فرا منطقه ای دامن زده می باشد.

قاچاق بشر یکی از معضلاتی می باشد که بویژه در دهه های اخیر و در کنار قاچاق مواد مخدر و کالا گریبانگیر جامعه بشری بوده می باشد. قاچاق بشر به مقصود بهره گیری از نیروی کار، بهره برداری جنسی، فروش اعضای بدن و مواردی از این قبیل کشورهای جهان را به تامل بیشتر در این زمینه فرا می خواند قاچاق بشر حیثیت و کرامت انسانی نوع بشر را بصورت جدی تهدید می کند. گستره دامنه فعالیت شبکه های مجرمانه و بروز صبغه فراملی بعضی از آنها، امروز در غالب تهدیدی علیه امنیت و سلامت جوامع در سطح ملی و فرا ملی خود نمایی می کند، پس مطالعه و تحلیل اسناد و کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با قاچاق بشر و قانون داخلی ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی امر بسیار مهمی در مسیر پیگیری و مبارزه با پدیده قاچاق بشر به شمار می رود.

بی تردید وجود قوانین و مقررات جامع تأثیر بسزایی در کاهش جرایم دارد و قاچاق بشر نیز از این قائده مستثنی نیست در حال حاضر با عنایت به تصویب پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق بشر در سال 2000 و هم چنین قانون مبارزه با قاچاق بشر در ایران (مصوب 1383) انجام تحقیقی تطبیقی به مقصود روشن شدن دیدگاه اسناد بین المللی و قانون داخلی ایران در خصوص قاچاق بشر لازم است.

علل ریشه ای این معضل از یک سو، مطالعه مفاد کنوانسیونهای بین المللی و اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی و منطقه ای و داخلی و راهکارهای ارائه شده توسط آنها از سوی دیگر ما را در فهم نواقص و خلاء های قوانین مذکور و اتخاذ تدابیر صحیح و کارآمد یاری می نماید.

ب) سوالات پژوهش

1- در پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان اضافه شده به کنوانسیون پالرمو چه تدابیری بر ضد جرم قاچاق بشر یا در ارتباط با بزه مذکور در نظر گرفته شده می باشد؟

2- حقوق داخلی ایران به ویژه قانون مبارزه با قاچاق بشر، چه نقاط قوت و ضعفی دارد و تا چه اندازه خلاء نپیوستن ایران به پروتکل مربوطه ( الحاقی به کنوانسیون پالرمو ) را جبران می نماید ؟

3- آیا بین قوانین داخلی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در زمینه قاچاق بشر هماهنگی و انطباق کافی هست؟

پ) فرضیه های پژوهش

1- تدابیر عمومی پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو که ناظر بر کلیه جرایم سازمان یافته می باشد در کنار تدابیر اختصاصی پیش بینی شده در پروتکل اضافه شده به کنوانسیون در خصوص قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، شامل مواردی زیرا جرم انگاری، همکاری های بین المللی، تدابیر پیشگیرانه، ضمانت اجراهای بازدارنده، ضبط عواید حاصل از جرم و طرفداری از بزه دیدگان می باشد.

2- ابهامات مربوط به نحوه تعیین مجازات به ویژه مجازاتهای مالی از نقاط ضعف قانون مبارزه با قاچاق بشر و تعریف جامع این جرم ( البته با وجود بعضی از ابهامات ) از نقاط قوت این قانون می باشد لیکن خلاء نپیوستن به پروتکل سازمان ملل متحد را نمی تواند جبران کند.

تعداد صفحه :141

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***