متن کامل: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی :مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)

با عنوان : مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc))

رشته تحصیلی : علوم جانوری

گرایش : سلولی – تکوینی

عنوان :

مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانی Vipera albicornuta (مطالعه مراحل اووژنز)

استاد راهنما:

دکتر فاطمه توده دهقان

استاد مشاور:

دکتر عبدالحسین شیروی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………….. 4                                                              

فصل اول ـ کلیات پژوهش

فصل دوم ـ مروری بر مطالب (با بهره گیری از مقالات علمی معتبر ژورنالی، پایان نامه های انجام شده، کتاب در مقبر)

2-1- خزندگان …………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2- مارها ……………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2-1- دیرین شناسی و منشا مارها ………………………………………………………………………………….. 8

2-2-2- مشخصات اختصاصی مارها ………………………………………………………………………………….. 9

2-2-3- اهمیت ویژگیهای ریختی مارها ………………………………………………………………………………. 10

2- 2-4- رده بندی مارها ………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-5- شناسايي مارها از لحاظ وجود سم …………………………………………………………………………… 10

2-2-5-1- مشخصات مارهای سمی ………………………………………………………………………………….. 10

2-2-6- مارها را از نظر نوع دندان ها ………………………………………………………………………………… 11

2-2-6-1- مارهای دارای دندان آگلیفا ………………………………………………………………………………. 11

2-2-6-2- مارهای دارای دندان اوپیستوگلیفا………………………………………………………………………… 11

2-2-6-3- مارهای دارای دندان قدامی اند……………………………………………………………………………. 12

2-2-6-3-1- پروتوگلیفا……………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-6-3-2- سولینوگلیفا………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-7- رده بندی مارها ي غير سمي، نيمه سمي و سمي…………………………………………………………….. 13

2-2-7-1- خانواده مارهای غیرسمی (Aglypha)…………………………………………………………………… 13

2-2-7-2- خانواده مارهای نیمه سمی (Opisthoglypha)…………………………………………………………. 14

2-2-7-3- خانواده مارهای سمی (Venomous) …………………………………………………………………… 14

2-2-8- چگونگی حرکت مارها……………………………………………………………………………………….. 14

2-2-8-1- حرکات مستقیم …………………………………………………………………………………………… 14

2-2-8-2- حرکات موجی …………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-8-3- حرکات مارپیچی ………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-9- پوشش بدن مارها …………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-10- طریقه پوست اندازی …………………………………………………………………………………………. 17

2-2-11- اندام ها و دستگاه های بدن مارها…………………………………………………………………………… 17

2-2-11-1- دستگاه زهر و زهر ………………………………………………………………………………………. 17

2-2-11-2- دستگاه های حرکتی مار………………………………………………………………………………….. 18

2-2-11-2-1- استخوان بندی مارها…………………………………………………………………………………… 18

2-2-11-2-1-1- جمجمه …………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-11-2-1-2- مهره ها …………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-11-2-1-3- دنده ها……………………………………………………………………………………………… 19

2-2-11-3- عضلات…………………………………………………………………………………………………… 19

2-2-11-4- دستگاه تنفس ……………………………………………………………………………………………. 19

2-2-11-5- دستگاه گردش خون …………………………………………………………………………………….. 20

2-2-11-6- دستگاه لنفاوی ……………………………………………………………………………………………. 20

2-2-11-7- دستگاه دفع ادرار ………………………………………………………………………………………… 20

2-2-11-8- دستگاه گوارش…………………………………………………………………………………………… 21

2-2-11-9- دستگاه عصبی…………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-11-10- غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………… 23

2-2-11-11- اندامهای حسی………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-11-11-1- اندام بویایی ………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-11-11-2- عضو جاکوبسن ……………………………………………………………………………………… 24

2-2-11-11-2- اندام شنوایی ………………………………………………………………………………………… 24

2-2-11-11-3- اندام بینایی ………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-11-11-4- اندام حفره ای ………………………………………………………………………………………. 25

2-2-11- 15- دستگاه تناسلی ………………………………………………………………………………………… 26

2-3- کلیاتی در مورد مارهای ایران…………………………………………………………………………………….. 26

2-3-1- مارهایی که منحصراً به ایران تعلق دارند …………………………………………………………………….. 26

2-3-2- خانواده افعی ها ……………………………………………………………………………………………… 27

2-4- تاکسونومی افعی زنجانی (Vipera albicornuta)…………………………………………………………… 27

2-4-1- زیرخانواده Viperinae …………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2- جنس Vipera………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-3- زیر جنس Montivipera ………………………………………………………………………………….. 28

2-4-4- افعی زنجانی ………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-4-1- مشخصات افعی زنجانی……………………………………………………………………………………. 29

2-5- زمستان خوابی……………………………………………………………………………………………………. 30

2-5-1- تاثیر اقلیم بر زمستان خوابی………………………………………………………………………………….. 31

2-6- تولید مثل…………………………………………………………………………………………………………. 32

2-6-1- اهمیت تولید مثل ……………………………………………………………………………………………… 32

2-6-2- سازمان یابی تولید مثل جنسی………………………………………………………………………………… 32

2-6-3- عوامل موثر در تولید مثل خزندگان ………………………………………………………………………….. 33

2-6-3-1- عوامل بیرونی ……………………………………………………………………………………………… 33

2-6-3-2- عوامل درونی ………………………………………………………………………………………………. 34

2-6-4- تولید مثل در مارها…………………………………………………………………………………………….. 35

2-6-4-1- هورمونهای موثر در تولید مثل مار…………………………………………………………………………. 37

2-6-4-1-1- هورمونهای استروئیدی………………………………………………………………………………….. 37

2-6-4-1-2- هورمون های آندروژنی…………………………………………………………………………………. 37

2-6-4-1-3- استرادیول و پروژسترون………………………………………………………………………………… 38

2-6-4-1-4- کورتیکوسترونها ………………………………………………………………………………………… 39

2-6-5- دستگاه تناسلی مار ……………………………………………………………………………………………. 39

2-6-5-1- تشخیص مار ماده از مار نر ……………………………………………………………………………….. 39

2-6-5-2- دستگاه تناسلی مار نر………………………………………………………………………………………. 40

2-6-5-2-1- اسپرماتوژنز …………………………………………………………………………………………….. 42

2-6-5-2-1-1- الگوهای اسپرماتوژنز…………………………………………………………………………………. 42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6-5-2-1-1-1- الگوی مناطق معتدل و حاشیه مناطق معتدل …………………………………………………….. 24

2-6-5-2-1-1-2- الگوی مناطق آب و هوایی گرم ………………………………………………………………….. 42

2-6-5-2-1-1-3- الگوی مناطق با کمترین تغییرات فصلی …………………………………………………………. 42

2-6-5-3- دستگاه تناسلی مار ماده……………………………………………………………………………………. 43

2-6-5-3-1- اووژنز …………………………………………………………………………………………………… 46

2-6-5-3-1-1- مرحله پیش زرده ای…………………………………………………………………………………. 47

2-6-5-3-1-2- مرحله زرده سازی…………………………………………………………………………………… 47

2-6-5-3-1-3- مرحله رسیدگی تخمك……………………………………………………………………………… 47

2-6-5-3-1-4- تولید پروتئین های زرده ای (ویتلوژنزیز)……………………………………………………………. 47

2-6-5-3-1-5- طریقه ساخته شدن زرده ……………………………………………………………………………… 48

2-6-5-3-1-6- ایجاد قطبیت در اووسیت …………………………………………………………………………… 49

2-6-5-3-1-7- بلوغ اووسیت…………………………………………………………………………………………. 49

2-6-5-2- چرخه تولید مثلی …………………………………………………………………………………………. 52

2-6-6- جفتگیری مارها ………………………………………………………………………………………………. 52

2-6-6-1- الگوهای جفتگیری ………………………………………………………………………………………… 53

2-6-6-2- لقاح…………………………………………………………………………………………………………. 58

2-6-6-2-1- لقاح تاخیری…………………………………………………………………………………………….. 55

2-6-6-2-1- ذخیره سازی اسپرم……………………………………………………………………………………… 56

2-6-7- قسمتهای مختلف مجرای تولید مثلی ماده از لحاظ بافتی……………………………………………………. 60

فصل سوم ـ روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………….. 68

3-1 – مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………….. 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-1-1- جمع آوری نمونه ها…………………………………………………………………………………………… 69

3-1-2- وضعیت آب و هوایی استان بستان آباد……………………………………………………………………….. 69

3-1-3- وضعیت آب و هوایی منطقه طارم ……………………………………………………………………………. 70

3-1-4- شرایط و نگهداری نمونه ها ………………………………………………………………………………….. 74

3-1-5- روش اندازه گیری مارها………………………………………………………………………………………. 74

3-1-6- روش تعیین جنسیت …………………………………………………………………………………………. 75

3-2- مواد و تجهیزات………………………………………………………………………………………………….. 75

3-2-1- دستگاه ها……………………………………………………………………………………………………… 75

3-2-2- مواد آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………….. 76

3-2-3- لوازم…………………………………………………………………………………………………………… 77

3-3- تهیه فرمهای مطالعاتی…………………………………………………………………………………………….. 78

3-5- روش کار………………………………………………………………………………………………………….. 79

3-5-1- نحوه کالیبره کردن میکرومتر………………………………………………………………………………….. 83

3-6- مطالعه های بافتی………………………………………………………………………………………………… 85

3-7- مراحل ساخت رنگ هماتوکسیلین……………………………………………………………………………….. 87

3-8- مراحل رنگ آمیزی H&E……………………………………………………………………………………….. 87

3-9- واکاوی آماری……………………………………………………………………………………………………….. 88

فصل چهارم

نتایج …………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2 – مطالعه های بافتی ………………………………………………………………………………………………. 136

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. 149

5- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 150

6- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… 162

7- منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 163

چکیده

توليد فرآورده هاي بيولوژيك بخصوص توليد پادزهر ضد مارگزيدگي اهميت زيادي دارد. افعی زنجانیVipera albicornuta ازنظر حفاظت زیست محیطی در فهرست سرخ اتحادیه جهانی از طبیعت و منابع طبیعی IUCN)) در رده آسیب پذیر قرار دارد. ضرورت حفظ نسل این گونه، اهمیتی دو چندان دارد. برای این مقصود اقدامات حفاظتی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، ازدیاد جمعیت های طبیعی با بهره گیری از روش های جدید ازدیاد جمعیت، مانند تکثیر در آزمایشگاه، مهم می باشد. پس در مرحله اول بایستی طریقه شناسایی جانور صورت پذیرد. به منظوراجرای این هدف، بکارگیری روشهای مناسب جهت مطالعه های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و مطالعه پارامترهای تولیدمثلی می تواند زمینه ساز شناخت بهتر این جانور و در نتیجه، تکثیر و تولید آزمایشگاهی آن باشد. در این پژوهش تعداد 73 حلقه افعی زنجانی ماده که از دو منطقه بستان آباد و طارم جمع آوری شده بودند، به مقصود شناسایی سیکل تولیدمثلی که شامل مطالعه پارامترهاي مورفومتريك ، اندازه گيري فولیکول ها، مراحل رشد فوليكول ها، وزن و حجم تخمدانها وارتباط آن با بلوغ این گونه وبررسی مورفولوژیکی مجاری تولید مثلی، ذخيره اسپرمي در مجراي تخمبرو آنالیزمراحل چرخه تولید مثلی می باشد، مورد مطالعه قرار گرفت.

حداکثر طول کل بدست آمده برای افعی های ماده منطقه بستان آباد 81/3±41/74 سانتی متر و برای افعی های منطقه طارم، 03/4±75/67 سانتی متر در خرداد ماه می باشد. میانگین طول دم برای نمونه های بستان آباد 60/0±66/5 سانتی مترو برای نمونه های طارم 28/0±25/5 در همین زمان می باشد، میانگین حداکثروزن بدن برای نمونه های بستان آباد60/36±215 گرم در خرداد ماه ، چربی ناحیه شکمی 01/3±91/ 28 در آبان ماه و در زنجانی های طارم 67/57± 175و چربی 30/9±70/ 21 گرم در اردیبهشت ماه بود. بیشترین طول، عرض ، قطر تخمدان راست و چپ به ترتیب 70/10±29/ 71و63/11±86/49،   59/2±19/9 و24/2±99/8 ، 06/1±77/3 و 02/1±92/3 میلی متر وزن تخمدان چپ و راست به ترتیب 74/0±79/1 و 55/0±30/1 گرم دربهاربرای نمونه های بستان آباد نظاره گردید.

بیشترین طول، عرض، قطر تخمدان راست و چپ به ترتیب 01/13±61/54 و 00/11±81/41، 22/2±80/6 و 56/2±66/7، 94/0±00/3 و 71/1±45/3 میلی متر و وزن تخمدان راست و چپ به ترتیب 61/0±01/1 و 73/0±95/0 گرم در بهار برای نمونه های طارم نظاره گردید. بیشترین میانگین طول فولیکول ها 91/4±34/7 میلی متربرای نمونه های بستان آباد و64/5±65/9میلی متر برای نمونه های طارم، در خرداد نظاره گردید. بیشترین درصد فولیکول های کلاس سه 62/7 برای نمونه های بستان آباد درخرداد ماه و 64/29 برای نمونه های طارم در خرداد نظاره گردید.

در این مطالعه مشخص گردید، سیستم تولیدمثلی افعی زنجانی شامل یک جفت تخمدان و اویداکت می باشد که اویداکت خود از 4 قسمت رحم شیپوری، رحم غده ای ، رحم غیرغده ای و واژن تشکیل شده می باشد، که تخمدان و مجرای راست بلندتر از چپ می باشد. افعی زنجانی دارای سیکل تولیدمثلی دو ساله با جدایی تولیدمثلی از جانور نر می باشد، دراواخر پاییزتخمدان ها شروع به رشد کرده و تا انتهای بهار تا اوایل تابستان به رشد ادامه می دهند، فولیکول ها در زمستان در فازشروع زرده سازی هستند در بهار به فاز زرده سازی نهایی رسیده و نمونه های زنجان در انتهای بهار و نمونه های بستان آباد درابتدای تابستان تخمک گذاری می کنند ، حاملگی در تابستان و نوزادان تا انتهای تابستان متولد می شوند. جفت گیری پاییزی – بهاری دارند، و در این زمان اسپرم ها را در مجرای خود ذخیره می کنند.

واژگان کلیدی: افعی زنجانی ماده، چرخه تولیدمثلی، مجرای تولیدمثلی، فولیکول ، جفت گیری

مقدمه

ایران در حدود 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد و در ناحیه ای واقع شده که محل تلاقی عوامل جانوری آسیا، آسیای مرکزی و اروپا قرار گرفته و از پراکنش فون این مناطق نیز بی نصیب نبوده از این رو ایران از لحاظ جغرافیای جانوری پیچیده ترین منطقه آسیای جنوب غربی می باشد (حجتی،کمی،فقیری1383). این موقعیت جغرافیایی همراه با زیستگاه های متنوع، از عوامل فزاینده تنوع در اين سرزمین می باشد (رجبی زاده ،1385). با وجود حضور فون جانوری گوناگون که از مناطق اطراف در این جا گرد آمده اند، جانوران بومی و خاص نیز در اینجا حضور دارند که این گونه ها ازرشمند هستند و حفظ نسل آنها لازم است. یکی از این گونه ها ،افعی زنجانیVipera albicornuta می باشد ، پس ضرورت حفظ نسل آن، اهمیتی دو چندان دارد و این مسئله در گرو موفقیت تولیدمثلی آن می باشد، ازین رو در مرحله اول بایستی طریقه شناسایی جانور صورت پذیرد، پس بکارگیری روشهای مناسب جهت مطالعه های مورفولوژیک ، فیزیولوژیک و در نهایت مطالعه پارامترهای تولیدمثلی می تواند زمینه ساز شناخت بهتر این جانور و در نتیجه، تکثیر و تولید آزمایشگاهی آن باشد.

افعی زنجانی از مارهاي سمی ، زنده زا با انتشار جغرافیایی در مناطق شمالی ایران ، قسمتهای مختلفی از سلسله جبال البرز و مناطق شمالی کوههای زاگرس و پراکندگی محدود به استانهای گیلان، زنجان قزوین ،آذربایجان شرقی می باشد (لطیفی، 1379) واز نظر مصرف در توليد فرآورده هاي بيولوژيك بخصوص توليد پادزهر ضد مارگزيدگي اهميت زيادي دارد.

هدف ما از این پژوهش ، مطالعه سیکل تولید مثلی این گونه و شناسایی سیستم تولید مثلی در فصول مختلف سال به مقصود کمک به حفظ نسل این گونه می باشد و تا کنون مطالعه ای در اين وسعت در مورد چرخه توليد مثلي اين گونه در داخل و خارج گزارش نشده می باشد.

سیکل تولید مثلی مار ماده شامل مطالعه پارامترهاي مورفومتريك ، اندازه گيري طول فولیکول ها، مراحل رشد فوليكول ها، مطالعه مورفولوژي تخمدان ها و مجاری تولید مثلی، ذخيره اسپرمي در مجراي تخمبر می باشد

در مورد پیدایش خزندگان نظرات مختلفی هست. مطالعات فسیل شناسی ثابت می کند که این موجودات بیش از صد میلیون سال پیش )65-136 میلیون سال) و قبل از ظهور پستاندارای روی زمین وجود داشتند )لطیفی، 1379). خزندگان اولین گروه از مهره داران اند که توانستند بروی خشکی ودر دوران دوم زمین شناسی که به عصر خزندگان )دوران مزوزوییک ) تریاسیک تا کرتاسه) معروف می باشد زندگی می کردند. نام این رده نشان دهنده چگونگی حرکت کردن آنها می باشد Reptum)) خزندگان با وجود فراوانی اغلب در میان جانوران تأثیر کوچکی دارند )حبیبی،1386)و تا کنون 9596گونه از آنها شناسایی شده می باشد. نیز مانند سایر گروههای جانوری دارای صفات ویژه ای هستند (سی کنت[1]، 1385) ، 1- بدن از پوست خشک و شاخی پوشیده شده، معمولا پولک و اسکاتهایی در پوست دارند که اپیدرم سازنده این پولک ها می باشد . تعدادی غده رویه ای دارند.2- دارای دو جفت اندام حرکتی اندکه اندامهای حرکتی در لاکپشتهای دریایی به بالشتک شباهت دارد و در بعضی سوسمارها کوچک شده و در شماری دیگر از آنها و هم مارها از بین رفته (بجز در بوآ و پیتون که آثاری از آنها باقی مانده).3-استخوان بندی کاملا استخوانی و جمجمه یک کندیل پس سری دارد. 4- لقاح داخلی می باشد و با اندام جفت گیری صورت می پذیرد. 5 – تخم ها پر زرده بوده و در پوسته چرمی یا آهکی قرار دارد. ماده ها معمولاً تخم گذاراند اما ماده بعضی سوسمارها و مارها تخم را برای تکامل جنینی در بدن خود نگه می دارند. 6- این گروه از لحاظ جنین شناسی از ماهیها و دوزیستان متمایز اند. این جانوران در مرحله جنینی دارای پوسته سختی اند و نسوج داخلی آنها به نحوی تشکیل می گردد که رویان درپناه محلول محافظ خود می تواند شکل مار یا لاکپشت را پیداکند. 7- پرده های جنینی از آمنیون،کوریون، کیسه زرده[2] و آلانتوئید در مدت تکامل جنینی هست. 8- قلب 4 خانه دارد که 2 دهلیز و 1 بطن که به گونه جزئی تقسیم شده دارد (در کورکودیلها بطن ها کاملاً مجزا می باشد). 9- یک جفت کمان آئورت موجود می باشد.RBC ها هسته دار، تخم مرغی و محدب اند. 7- دارای شش در تمام دوران زندگی و در لاکپشتها تنفس پارگینی می باشد.10- 12 جفت پی مغزی دارند.11- دمای بدن متغیر[3] و به محیط بستگی دارد (حبیبی ،1386).

تعداد صفحه :198

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]