فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته

با عنوان : بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

     دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد دامغان

پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد رشته توليدات گياهی- تولیدات باغی

عنوان:

بررسي اثرات انواع مختلف اسيد هيوميك بر خصوصيات كمي و كيفي پسته رقم عباسعلي

استاد راهنما:

دکتر حسين افشاري

استاد مشاور:

دكتر حسين حكم آبادي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 چکيده

به مقصود مطالعه اثرات چند نوع اسيد هيوميك مختلف در بازار بر خصوصيات كمي و كيفي پسته رقم عباسعلي آزمایشی به صورت طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 5 تيمار (كود هيومکس 4 لیتر در 200 لیتر آب، كود فلورا2 در 200 لیتر آب، كود پارس هيوميك 5 کیلوگرم،كود هومی پارس 5 کیلو گرم و شاهد) در 3 تكرار اجرا گردید. اين تيمارها در اسفند ماه با در نظر داشتن ميزان توصيه شركت توليدي بصورت شيار كود در قطعات 1000 متري اعمال گردید. بعد از اعمال تيمارها طول شاخه سال جاري، تعداد برگ، ميزان سطح برگ و دور تنه اندازه گيري گردید. همچنين در زمان رشد سریع آندوسپرم در اوایل تیر ماه شاخص هاي اکوفيزيولوژيک (ميزان فتوسنتز، ميزان فلورسنس کلروفيل، شدت و سرعت تعرق، ميزان مقاومت روزنه اي، ميزان هدايت روزنه اي دماي سطح برگ و همچنين ميزان کلروفيلa،کلروفيلb وکلروفيل کل برگ) اندازه گيري گردید. در مرداد ماه نمونه هاي برگي جهت اندازه گيري عناصر غذايي جمع آوری گردید. در شهريور ماه جهت ارزيابي اثرات اين تيمار ها بر روي سال آوري، ميزان جوانه هاي ريزش يافته اندازه گيري گرديد. در زمان برداشت فاکتورهاي کمي وکيفي ميوه پسته (ميزان محصول تر با خوشه وفرابر، ميزان محصول خشک، درصد پوکي، انس وخنداني، درصد پسته هاي زودخندان و ترك خورده نامنظم) در قطعات تيمار شده و شاهد اندازه گيري گردید. نتایج نشان داد تیمار هیومکس نسبت به شاهد که کمترین تعداد جوانه را تولید کرده می باشد، حدود 46درصد جوانه بیشتری باقی مانده می باشد. هومی پارس حدود 12درصد کمتر از هیومکس جوانه باقی مانده می باشد. درصد خندانی توسط هیومکس بهبود پیدا نمود. بیشترین تعداد پسته های پوک مربوط به شاهد می باشد که در مقایسه با تیمارهای پارس هیومیک، هومی پارس، فلورا و هیومکس به ترتیب 33، 46، 49 و 64 درصد پسته های پوک بیشتری تولید کرده می باشد. تیمار شاهد بیشترین تعداد عددی پسته های با ترک نامنظم ایجاد کرده می باشد که با تیمار هیومکس اختلاف معنی داری داشته اما با سایر تیمارها اختلاف معنی داری ندارد. کمترین تعداد پسته های ترک نامنظم مربوط به هیومکس می باشد که حدود 40 درصد کمتر از شاهد می باشد. تیمار هیومکس که بیشترین سطح برگ را نشان می دهد با تیمار پارس هیومیک که کمترین سطح برگ را به وجودآورد، حدود 37 درصد سطح برگ بیشتری ایجاد کرده می باشد. اثر انواع مختلف اسید هیومیک بر میزان سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای، مقاومت روزنه ای، تعرق و نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر   رقم عباسعلی مشخص گردید که هیومکس بیشترین اثر را داشت. نتایج همچنین مشخص ساخت اثر انواع اسید های هیومیک بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی برگ تاثیری نداشت.

کلمات کلیدی: مواد هیومیکی، مواد آلی، کوددهی، خصوصیات کمی و کیفی، پسته رقم عباسعلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه  
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل دوم: کلیات و مطالعه منابع  
2-1- اهمیت پسته کاری ……………………………………………………………… 6
2-2- تاریخچه و منشاء ……………………………………………………………………………… 8
2-3- مناطق عمده پسته کاری در دنیا …………………………………………………………. 11
2-4- گیاهشناسی …………………………………………………………………………… 13
2-4-1-گیاهشناسی خانواده آناکاردیاسه ……………………………………………………….. 13
2-4-2- گیاه شناسی جنس پسته (Pistacia) ………………………………………………………….. 14
       2-4-2-1-گونه های جنس پسته …………………………………………………….. 14
2-4-3-گیاهشناسی پسته اهلی (L.Pistacia vera) ………………………………………………………… 17
   2-4-3-1- ریشه ……………………………………………………………………….. 17
 2-4-3-2- تنه …………………………………………………………………… 17
   2-4-3-3- تاج …………………………………………………… 18
       2-4-3-4- برگ …………………………………………………………… 18
   2-4-3-5- جوانه ……………………………………………………………………………………………………………….. 19
   2-4-3-6- ساختمان گل نر…………………………………………………………………………………………………… 19
    2-4-3-7- میوه …………………………………………………………………….. 20
2-4-4- نیاز سرمایی …………………………………………………………………… 20
2-4-5-گلدهی و گرده افشانی ………………………………………………………………………. 21
2-5- مواد آلی خاک ……………………………………………………………………. 21
 2-5-1- منابع مواد آلی خاک ……………………………………………….
21
   2- 5-2- ساختمان شیمیایی مواد آلی ………………………………………………. 22
عنوان صفحه
   2-5-3- تجزیه مواد آلی در خاک ………………………………….. 23
2-5-4- تأثیر شرایط محیطی در تجزیه مواد آلی خاک ……………………………………………………………….. 25
2-5-5- نتایج تجزیه مواد آلی ……………………………………………………………….. 27
   2-5-5-1- تجزیه مواد کربن دار خاک …………………………………………………………. 28
       2-5-5-1-1- تجزیه گلوسیدهای ساده ……………………………………………………. 28
      2-5-5-1-2- تجزیه نشاسته ……………………………………………………. 29
      2-5-5-1-3- تجزیه پکتین ……………………………………………………. 30
        2-5-5-1-4- تجزیه سلولز ……………………………………………………… 31
        2-5-5-1-5-تجزیه همی سلولز ……………………………………………………………. 33
       2-5-5-1-6- تجزیه لیگنین …………………………………………………………. 34
       2-5-5-1-7- تجزیه تانن ها ……………………………………………………….. 37
         2-5-5-1-8- تجزیه صمغ ها ……………………………………………………….. 38
        2-5-5-1-9- تجزیه موم ها ………………………………………………….. 38
 2-5-5-2- تجزیه ترکیبات آلی ازت دار …………………………………………………………………………………… 39
       2-5-5-2-1- تجزیه پروتئین ها …………………………………………………………….. 40
       2-5-5-2-2- اسید نوکلئیک ……………………………………………………….. 43
2-6- هوموس خاک ………………………………………………………………….. 44
   2-6-1- تشکیل هوموس ………………………………………………………………… 44
   2-6-2- ساختمان شیمیایی هوموس ……………………………………………………………….. 45
   2-6-3- نتیجه تجزیه هوموس …………………………………………………………………. 47
         2-6-3-1- ازت……………………………………………………………………… 47
         2-6-3-2- فسفر …………………………………………………………………………… 49
         2-6-3-3- گوگرد ……………………………………………………………………….. 50
   2-6-4- فرم های هوموس ……………………………………………………………………………
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید