دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه‌ی دوره‌ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 موضوع:

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر همایون مافی

استاد مشاور:

دکتر سام محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1

الف- اظهار مسئله……………………………………………………………………………………………………1

ب- سوال‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………..2  

ج- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………….2

د- فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………3

ر- حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………..3

ز- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………3

و- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….3

ه- روش‌شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………..3

ی- تقسیم مطالب…………………………………………………………………………………………………..3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری……………………………………………………………………..4

گفتار اول: تعریف رأی داوری……………………………………………………………………………………….4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری…………………………………………………………………………………5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری…………………………………………………………………………………….5

بند دوم: امضا رأی داوری……………………………………………………………………………………………6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی………………………………………………………………………………….6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن……………………………………………………………………………7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی……………………………………………………………………………9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………………….10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی……………………………………………………………………………..10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی……………………………………………………………………………….11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی)……………………………………………………………………………….12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین………………………………………………………………………………….13

گفتار پنجم: رأی موقت……………………………………………………………………………………………..13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی…………………………………………………………………………14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………….16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها………………………………………….17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: مطالعه جهات اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………………………………………………….25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری…………………………………………………….26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی………………………………………………………………27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری……………………………………………………………28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی………………………………29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی………………………………………………………………….30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری…………………………………………………………………………..31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………..32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض…………………………………………………………………………………….33

الف: نحوه‌ اعتراض………………………………………………………………………………………………….33

ب: هزینه‌ دادرسی…………………………………………………………………………………………………35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………….39

بند اول: اثر تعلیقی…………………………………………………………………………………………………40

بند دوم: اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………………43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور………………………………………………………………47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: مطالعه جهات اعتراض به رأی داور………………………………………………………………….53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی……………………………………………………………………………..54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف……………………………………………………………………55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری……………………………………………………………………………..56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………………………………………………57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی علت های و مدارک…………………………………………………………………..58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات………………………………………………………………………..58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری………………….59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی…………………………………………………………………………60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی……………………………………………………………………….60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی………………………………………………………………..61

بند سوم: پیدا نمود شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها………………….62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی……………………………………………………………………………………63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری………………………………………………………………….64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره……………………………………….65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی…………………………………..67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………….68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض……………………………………………………………………………………69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی……………………………………………………………………69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور……………………………………………………………….69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور……………………………………………………………………………..71

بند اول: اثر تعلیقی……………………………………………………………………………………………….72

بند دوم: اثر انتقالی……………………………………………………………………………………………….73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………….76

منابع…………………………………………………………………………………………………………………78

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………87

چکیده:

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات می باشد. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته می باشد که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی یاد شده می باشد. بعضی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار شده می باشد که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده می باشد و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده می باشد درخواست ابطال رأی را بنماید. و بعضی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی یاد شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

مقدمه

الف – اظهار مسأله

یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری می باشد. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف می باشد که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته بایستی اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

داور کسی می باشد که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، اما در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778).

از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده می باشد، اما می توان آن را اینگونه تعریف نمود که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می گردد که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی می باشد، اما به گونه مطلق و همیشه و در هر حال، قابل تکریم و لازم الرعایه نیست.

علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، اما در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع می باشد که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی می باشد، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).

پس از صدور رأی، دو حالت ممکن می باشد حادث گردد. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد زیرا طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. پس، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

ب – سؤال های پژوهش

1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری می باشد؟

2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن می باشد؟

ج – پیشینه پژوهش

1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده می باشد، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر گردد، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7).

2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده می باشد، زیرا افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی می باشد. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426).

3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده می باشد، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می گردد که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن می باشد محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین مقصود طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده می باشد (شمس، 1388: 588).

د – فرضیه های پژوهش

1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری می باشد.

2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست.

ر – حدود پژوهش

گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران می باشد.

ز – اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش مطالعه اعتراض به رأی داور با در نظر داشتن قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش کوشش بر این می باشد که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع گردد.

و – مبانی نظری پژوهش

در این پژوهش کوشش می گردد با بهره گیری از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ه – روش شناسی پژوهش

روش تحقيق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای می باشد.

ی – تقسیم مطالب

این پژوهش در 3 فصل ارائه می گردد. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***